Mlha může být pro malou loď nebezpečnější než drsné počasí. Dohlednost může být snížena na nulu a loď je tak ohrožena kolizí s jinou lodí nebo břehem. Jestliže si nejste jisti, že je mlha jen při břehu a nad mořem je jasno, nevyplouvejte na moře. Pokud mlha padne v době, kdy jste na moři, musíte při­jmout nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti. Používejte předepsané zvukové signály, aby vaše loď byla snáze zpozoro­vána, a vyhýbejte se všem plavidlům ve vaší blízkosti.

Okamžitá opatření

Když vás na moři zaskočí mlha, musí být vaší první starostí bezpečnost vaší posádky a lodě. Vyneste polohu lodě do mapy pokud možno přesně, nebo aspoň stanovením pravděpodobné po­lohy. Vyvěste radarový odražeč, pokud nemáte fixní, a umístěte ho v takeláži co nejvýš. Všechna komerční plavidla a i mnohé jachty používají ja­ko hlavní prostředek k zabránění srážce radar, a tak je ve vašem nejvlastnějším zájmu zvýšit použitím radarového odražeče pravděpodobnost, že vás včas zpozorují. Rozsviťte všechna poziční světla a jednoho člena posádky pověřte vysíláním příslušných zvukových sig­nálů. Na palubě rozmístěte mimořádné pozorovatele. Pokud plujete na motor, měl by být na přední palubě, aby byl co nejdále od hluku motoru. Pokud je loď vybavena radarem, zapněte ho hned, jakmile se viditel­nost začne zhoršovat. Ke sledování displeje radaru určete toho člena po­sádky, který má s radarem nějakou zkušenost. V žádném případě se ale nespoléhejte jen na radar, na palubě musí být stále hlídka.

Bezpečnost osob

Zajistěte, aby celá posádka oblékla zá­chranné vesty, protože v případě kolize by k tomu nemuselo být dost času. Na­lezení osoby, která spadne přes palubu, je za mlhy téměř nemožné. Zajistěte proto bezpečné zapnutí bezpečnostních úvazků posádky, ale tak, aby při eventu­ální kolizi mohly být rychle uvolněny. Použití bezpečnostních úvazků zabrání, zejména za tvrdého počasí, pádu přes palubu. Posádka v podpalubí má mít na sobě záchranné vesty a musí být plně oblečena, aby mohla okamžitě na palu­bu, kdyby to bylo potřeba. Zkontrolujte, jestli je záchranný ostrůvek připraven k okamžitému použití, a připravte si po ruce několik červených a bílých raket. Za klidného počasí spusťte na vodu člun a vlečte ho za zádí, aby byl v případě kolize připraven k použití.

Taktika

Zvolená taktika bude záviset na poča­sí, zda plujete v blízkosti pobřeží v oblasti s hustým provozem, nebo dá­le na otevřeném moři. Na otevřeném moři pokračujte v plavbě svým smě­rem za pečlivého pozorování a podá­vání příslušných zvukových signálů. Pokud je to možné, plujte pod plachta­mi, protože hluk motoru omezuje možnosti, že včas uslyšíte jinou loď. Když plujete za bezvětří na motor, plujte rozumnou rychlostí, která vám dovolí dobře kormidlovat a rychle otočí loď v případě potřeby. V pravidelných intervalech motor vypínejte a poslouchejte, jestli nejsou slyšet jiné lodě nebo signály navigačního zařízení. Hlavní plachtu nechte vztyčenou, ostatní plavidla vás snáze zpozorují.

Lodní dráhy

Nalézáte-li se ve frekventované plavební dráze nebo v její blízkosti, je nejdůležitější vzdálit se od ní co nejrychleji. Změňte kurz k mělčím vodám, kde vel­ké lodě nemohou plout. Pokud jste nuceni křižovat plavební dráhu, plujte v pravém úhlu k ní, a to co nejrychleji, jakmile jste v mělkých vodách, zastavte nebo zakotvěte a čekejte, dokud se mlha nezvedne. Nepřerušujte pozorování vydávání zvukových signálů. V blízkosti přístavu s bezpečným vjezdem plujte do něj, pokud jste si jisti svými navigačními schopnostmi. Nespoléhejte se ale, že vaši bezpečnost zajistí jen elektronické prostřed­ky jako GPS.

Zvukové signály

Lodě dávají v mlze zvukové signály, aby ostatním plavidlům daly najevo svou přítomnost. Také řada navigačních zařízení, jako boje a majáky, je vybave­na zvukovým signalizačním zařízením, které umožňuje jejich identifikaci. Typ signálu, který vysílá, je vyznačen v ma­pách a plavebních příručkách. Mlha zvuk zkresluje, takže je někdy obtížné určit směr, odkud přichází. Zastavte proto a dvakrát jej zkontrolujte a i pak pokračujte jen opatrně. Plavidla ozna­mují svou přítomnost, velikost a počí­nání kombinací signálů mlhového rohu, zvonu a gongu. Lodě kratší než 12m jsou povinny podávat jen „účinný zvukový signál". Většinou používají ml­hový roh na stlačený vzduch nebo aero­sol. Lodě delší než 12 m musí mít zvon a lodě nad 100 m musí mít i gong.

ZVUKOVÉ SIGNÁLY

Za mlhy musíte používat předepsané zvukové signály, které udávají:

  • zda plachtíte nebo plujete se strojním pohonem
  • jste nasedlí na dno nebo kotvíte

Zvukový signál je buď prodloužený (4-6 vteřin) nebo krátký - 1 vteřina. Signál podávaný zvonem je buď jednotlivé zazvonění nebo rychlé zvonění po dobu 5 vteřin - u gongu rychlé údery.

Obvyklé signály

zvukove-signaly-1 pod plachtami (a některá další plavidla) - jeden dlouhý a dva krátké tóny mlhového rohu každé 2 minuty

zvukove-signaly-2

plavidlo se strojním pohonem - jeden dlouhý tón mlhového rohu každé 2 minuty za plavby, ale nepohybující se vzhledem k vodě - dva dlouhé tóny mlhového rohu ve 2 min. intervalech

zvukove-signaly-4

nasedlá na dno - pod 100 m - tři zazvonění, rychlé zvonění, tři zazvonění v 1 min. intervalech

zvukove-signaly-5

nasedlá na dno - pod 100 m - tři zazvonění, rychlé zvonění, tři zazvonění a úder na gong na zádi každou minutu

zvukove-signaly-6

zakotvená - pod 100 m - rychlé zvonění v přední části lodě v 1 min. intervalech

zvukove-signaly-7

zakotvená - přes 100 m - rychlé zvonění v přední části lodě a úder na gong v zadní části v 1 min. intervalech

zvukove-signaly-8

lodivodský člun ve službě - čtyři krátké tóny (za plavby nebo vedoucí loď) každé 2 min.