CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISION AT SEA - (COLREG)

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři 1972.
Část A – všeobecná ustanovení

Pravidlo 1
Použití

a) Tato pravidla se vztahují na všechna plavidla na otevřených mořích a na všech vodách s nimi spojených, po kterých mohou plout námořní lodě.

b) Nic z těchto Pravidel nesmí bránit v platnosti zvláštních pravidel vydaných odpovědnými orgány pro plavbu na kotvištích, v přístavech, řekách, jezerech nebo na vnitrozemských vodních cestách spojených s otevřeným mořem, po kterých mohou plout námořní lodě. Takováto zvláštní pravidla však musí být natolik shodná s následujícími Pravidly, nakolik to jen bude možné.

c) Nic z těchto pravidel nesmí bránit v platnosti jakýchkoli zvláštních pravidel vydaných vládou kterékoli země a týkající se dodatečných stacionárních nebo signálních světel, tvaru znaků nebo zvukových signálů vojenských lodí plujících v konvojích nebo dodatečných stacionárních nebo signálních znaků a světel rybářských lodí provádějících rybolov ve flotile. Tato dodatečná stacionární a signální světla, znaky a zvukové signály musí být pokud možno takového druhu, aby je nebylo možno zaměnit za kterékoliv ze světel, znaků nebo signálů uvedených kdekoliv v těchto pravidlech.

d) Pro účel těchto pravidel mohou být Organizací schváleny systémy rozdělené plavby.

e) Vždy, kdy zainteresovaná vláda rozhodne, že plavidlo zvláštní konstrukce nebo zvláštního účelu nemůže plně vyhovět ustanovením těchto pravidel, týkajícím se počtu, umístění, vzdálenosti a úhlu viditelnosti světel nebo znaků a také umístění a parametrů zvukových signálních zařízení, musí takové plavidlo splňovat požadavky dalších ustanovení, která se v případě tohoto plavidla dle rozhodnutí dotyčné vlády nejvíce blíží těmto pravidlům.

Pravidlo 2
Odpovědnost

a) Nic, co je uvedeno v těchto pravidlech, neosvobozuje loď, majitele, velitele nebo posádku od odpovědnosti za následky vzniklé neplněním těchto pravidel nebo zanedbáním bezpečnostních opatření, jejichž dodržení žádá dobrá námořní praxe nebo zvláštní okolnosti daného případu.

b) Při výkladu a použití těchto pravidel je třeba brát v úvahu všechna nebezpečí plavby a nebezpečí srážky lodí a všechny zvláštní okolnosti včetně zvláštnosti lodí samých, které mohou vyvolat nutnost odstoupit od těchto pravidel pro zabránění bezprostřednímu nebezpečí.

Pravidlo 3
Všeobecné definice

V následujících pravidlech, s výjimkou, kde je textem určeno jinak, platí:

a) Slovem „plavidlo“ nebo „loď“ se rozumějí všechna plovoucí zařízení, včetně bezvýtlakových plavidel (lodí na podvodních křídlech nebo vzduchovém polštáři) a hydroplánů, použitá nebo schopná použití jako prostředek dopravy po vodě.

b) Výraz „loď se strojním pohonem“ znamená jakékoliv plavidlo poháněné strojním zařízením.

c) Slovo „plachetnice“ znamená jakékoli plavidlo plující pod plachtami včetně lodí s mechanickým pohonem, jestliže tento není používán.

d) Výraz „loď provádějící lov ryb“ znamená jakékoli plavidlo provádějící lov ryb sítěmi, šňůrami, vlečnými sítěmi nebo jiným rybolovným zařízením, které omezuje jeho manévrovací schopnosti, ale nezahrnuje plavidla provádějící lov ryb vlečnými šňůrami a háčky nebo jiným rybolovným zařízením neomezujícím jeho manévrovací schopnosti.

e) Slovem „hydroplán“ se rozumí jakékoli letadlo schopné manévrování na vodě.

f) Výraz „neovladatelné plavidlo“ znamená plavidlo, které v důsledku jakýchkoli výjimečných okolností není schopno manévrovat tak, jak je požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jiné lodi.

g) Výraz „plavidlo s omezenou manévrovací schopností“ znamená plavidlo, které vzhledem k charakteru vykonávané práce je omezeno v provádění manévrů tak, jak je požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jiné lodi.

Výraz „plavidlo s omezenou manévrovací schopností“ musí zahrnovat především tato plavidla, ale není omezen pouze na ně:

i) loď provádějící umísťování, obsluhu a odstraňování navigačního znaku, pokládání, kontrolu a zvedání podmořského kabelu nebo potrubí;

ii) loď provádějící bagrovací, hydrografické nebo podmořské práce;

iii) loď provádějící za plavby doplňování zásob nebo přemísťování lidí, překládku potravin nebo zboží;

iv) loď zajišťující start nebo přistávání letadla

v) loď provádějící odminovací práce;

vi) loď provádějící takové vlečné operace, které ji nedovolují změnit svůj směr plavby.

h) Výraz „plavidlo omezené svým ponorem“ znamená loď se strojním pohonem, která je s ohledem na poměr mezi svým ponorem a danou hloubkou a šířkou plavební dráhy silně omezena ve schopnosti měnit svůj kurz.

i) Výraz „za plavby“ znamená, že loď není zakotvena nebo není vyvázána ke břehu nebo nesedí na dně.

j) Slovo „délka“ a „šířka“ plavidla znamená jeho největší délku a šířku.

k) Lodi jsou ve vzájemném dohledu tehdy, může-li být z jedné z nich vizuálně pozorována druhá.

l) Výraz „snížená viditelnost“ znamená jakékoli podmínky, ve kterých je viditelnost snížena mlhou, mlhovým oparem, padajícím sněhem, silným deštěm, písečnou bouří nebo jinými podobnými příčinami.

Část B – Pravidla pro plavbu a manévrování
Kapitola 1

Plavba lodí za jakýchkoli podmínek viditelnosti

Pravidlo 4
Platnost

Pravidla této kapitoly platí za jakýchkoli podmínek viditelnosti.

Pravidlo 5
Pozorování

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, dále pak pozorování pomocí všech dostupných prostředků podle převládajících okolností a podmínek tak, aby bylo možno plně zhodnotit situaci a nebezpečí srážky.

Pravidlo 6
Bezpečná rychlost

Každá loď musí plout vždy bezpečnou rychlostí tak, aby mohla učinit vhodná a účinná opatření k zabránění srážce a zastavit na vzdálenost odpovídající převládajícím okolnostem a podmínkám.

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu následující činitele:
a) U všech plavidel:
i) stav viditelnosti;
ii) hustotu provozu včetně soustředění rybářských či jiných lodí
iii) manévrovací schopnost plavidla, zvláště s ohledem na vzdálenost potřebnou k úplnému zastavení plavidla a reakci na kormidlo v daných podmínkách;
iv) v noci – přítomnost světelného pozadí pobřežních světel a rozptylu vlastních světel;
v) stav větru, moře a proudu v blízkosti navigačního nebezpečí;
vi) ponor lodi ve vztahu k použitelné hloubce vody.
b) Navíc u lodí používajících radar:
i) charakteristiky, účinnost a omezení radarového vybavení;
ii) jakékoli omezení vyplývající z používané radarové stupnice vzdálenosti;
iii) vliv stavu moře, meteorologických faktorů a jiných zdrojů poruch na radarové pozorování;
iv) možnost, že radar neukáže na dostatečnou vzdálenost malé lodi, led či jiné plovoucí předměty;
v) množství, polohu a pohyb lodí pozorovaných radarem;
vi) přesnější odhad viditelnosti, který je možno dostat radarovým určením vzdálenosti lodí nebo jiných objektů v blízkosti.

Pravidlo 7
Nebezpečí srážky

a) Každá loď musí použít všech dostupných prostředků podle převládajících okolností a podmínek k určení existence nebezpečí srážky. Jsou-li pochybnosti o existenci nebezpečí srážky, je třeba počítat s tím, že tato existuje.

b) Na lodi zabudované vyhovující radarové vybavení musí být náležitě využito, včetně pozorování na stupních dalekého dosahu pro včasné získání informace o nebezpečí srážky a pro vedení grafického nebo jiného rovnocenného systematického pozorování zjištěných objektů.

c) Závěry se nesmějí dělat na základě neúplných informací, zvláště pak neúplných radarových informací.

d) Při určování existence nebezpečí srážky je nutno brát v úvahu především následující činitele:
i) nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté, nemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo;

3


ii) nebezpečí srážky může někdy existovat i při výrazně se měnícím náměru, zvláště při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost.

Pravidlo 8
Činnost pro zabránění srážce

a) Jakákoli činnost podniknutá pro zabránění srážce, dovolují-li to okolnosti, musí být pozitivní, včasná a musí odpovídat dobré námořní praxi.

b) Jakákoli změna kurzu a (nebo) rychlosti podniknutá k zabránění srážce, dovolují-li to okolnosti, musí být dostatečně velká, aby mohla být snadno zjištěna druhým plavidlem, vedoucím pozorování vizuální nebo radarové; je třeba se vyvarovat řadě postupných změn kursu a (nebo) rychlosti o malé hodnoty.

c) Je-li k dispozici dostatečně velká vodní plocha, už pouhá změna kursu může být nejefektivnější činností pro zabránění přílišnému přiblížení lodi za předpokladu, že byla provedena včas, je dostatečně velká a nevyvolává přílišné přiblížení k jiným lodím.

d) Činnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula na bezpečné vzdálenosti. Efektivnost této činnosti je třeba pečlivě kontrolovat do té doby, dokud se obě plavidla úplně neminou a druhé plavidlo se nevzdálí.

e) Je-li nutno zabránit srážce nebo získat více času k vyhodnocení situace, musí plavidlo zmenšit rychlost nebo přerušit plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.

f)
i) Loď, která je podle některého z těchto pravidel povinna nebránit bezpečnému průjezdu jiné lodi, musí, pokud to vyžadují okolnosti, zajistit včasným manévrem dostatečný prostor pro bezpečný průjezd této lodi.
ii) Loď, která je povinna nebránit bezpečnému průjezdu jiné lodi, není zbavena této povinnosti ani v případě, že se loď přiblíží k jiné lodi tak, že vyvstane riziko kolize. Při tomto manévru musí upřednostnit požadavek této části pravidel.
iii) Loď, která nemá být bráněno v bezpečném proplutí, musí zcela zachovat tuto část pravidel, a to i v případě, přibližuje-li se k druhému plavidlu tak, že vyvstává riziko srážky.

Pravidlo 9
Úzké plavební dráhy

a) Loď plující úzkým průplavem nebo plavební dráhou se musí držet vnější strany dráhy, která leží na straně jejího pravoboku, a to tak blízko, jak je to bezpečné a prakticky možné.

b) Loď kratší než 20 m nebo plachetnice nesmí ztěžovat průjezd lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.

c) Loď provádějící lov ryb nesmí ztěžovat průjezd jakéhokoli plavidla plujícího v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.

d) Loď nesmí křižovat úzký průplav nebo plavební dráhu, jestliže tímto ztěžuje pohyb lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích tohoto průplavu nebo plavební dráhy. Tato druhá loď může použít zvukový signál předepsaný pravidlem 34d, (…..) pochybuje-li o úmyslech křižující lodi.

e)
i) Předjíždění v úzkém průplavu nebo plavební dráze může být provedeno za předpokladu, že loď předjížděná provede manévr dovolující bezpečné předjetí a loď chystající se předjet musí oznámit svůj úmysl podáním odpovídajícího zvukového signálu předepsaného pravidlem 34 i). (- - . nebo - - . .). Předjížděná loď musí, jestliže souhlasí s předjetím, podat odpovídající zvukový signál předepsaný pravidlem 34 ii) ( - . - . ) a provést takový manévr, který dovolí bezpečné předjetí. V případě, že předjížděná loď pochybuje o bezpečném předjetí, může podat signály předepsané pravidlem 34 d) (…..).
ii) Toto pravidlo neosvobozuje předjíždějící loď od plnění požadavků pravidla 13.

f) Loď přibližující se k zákrutu nebo k takovému úseku úzkého průplavu nebo plavební dráhy, kde mohou být lodě skryty za vystupujícími překážkami, musí plout se zvláštní pozorností a opatrností a podávat odpovídající zvukový signál předepsaný pravidlem 34 e) ( - ).

g) Jakákoli loď, dovolují-li to okolnosti, se musí vyhnout kotvení v úzkém průlivu.

Pravidlo 10
Systémy rozdělení plavby

a) Toto pravidlo se vztahuje na oddělené plavební zóny, tak jak byly přijaty Organizací a nezprošťuje žádnou jinou loď jejich povinností, tak jak jsou stanoveny kterýmikoli jinými pravidly.

b) Loď využívající systém rozdělené plavby musí:
i) plout v určitém pásmu provozu směrem určeným pro toto pásmo;
ii) držet se, jak jen je to prakticky možné, stranou od linie nebo pásma rozdělující provoz;
iii) vjíždět nebo opouštět určité pásmo provozu v jeho koncových částech; opouští-li nebo vjíždí-li do něho z kterékoli strany, musí tak učinit pod co nejmenším úhlem k danému směru provozu, jak je to prakticky možné.

c) Loď se musí, nakolik je to možné, vyvarovat křížení pásem provozu, ale je-li nucena tak učinit, musí to provést pokud možno co nejvíce pod pravým úhlem na směry provozu.

4

d)
i) Loď nesmí použít pobřežní plavební zónu, jestliže může bezpečně použít plavební dráhu uvnitř přilehlé plavební zóny. Lodě o menší délce než 20 m, plachetnice a lodě provádějící lov ryb mohou použít pobřežní plavební zónu kdykoliv.
ii) Navzdory předchozímu ustanovení d) i) může loď rovněž použít pobřežní plavební zónu, jestliže směřuje do přístavu nebo z něho vyplouvá, případně směřuje k plovoucímu zařízení nebo konstrukci, lodivodské stanici nebo k jinému zařízení umístěnému uvnitř pobřežní plavební zóny nebo pokud je třeba, aby se vyhnula okamžitému nebezpečí.

e) Loď, která nekřižuje pásma provozu nebo loď vplouvající do pásma provozu Nebo je opouštějící, nesmí vjíždět do pásma rozdělujícího provoz nebo křižovat linii rozdělující provoz kromě:
i) případu krajní nutnosti pro zabránění okamžitému nebezpečí;
ii) provádění lovu ryb v pásmu rozdělujícím provoz.

f) Loď plující v blízkosti koncových částí systému rozdělené plavby musí plout se zvýšenou pozorností.

g) Loď se musí, je-li to prakticky možné, vyhnout kotvení v oblasti systému rozdělené plavby nebo v prostorách blízkých jeho koncovým částem.

h) Loď nevyužívající systém rozdělené plavby se musí držet na dostatečně velké vzdálenosti od tohoto systému.

i) Loď provádějící lov ryb nesmí znesnadňovat pohyb jakékoli lodi plující v pásmu provozu.

j) Loď kratší než 20 m nebo plachetnice nesmí znesnadňovat pohyb lodí se strojním pohonem plujících v pásmu provozu.

k) Loď s omezenou manévrovací schopností zajišťující bezpečnost plavby v systému rozdělené plavby je osvobozena od dodržování tohoto pravidla v rozsahu nezbytném pro provádění takové činnosti.

l) Loď s omezenou manévrovací schopností provádějící pokládání, kontrolu a zvedání podmořského kabelu v systému rozdělené plavby je osvobozena od dodržování tohoto pravidla v rozsahu nezbytně nutném pro provádění takové činnosti.

KAPITOLA II
PLAVBA LODÍ VE VZÁJEMNÉM DOHLEDU

Pravidlo 11
Použití

Pravidla této kapitoly se vztahují na lodě ve vzájemném dohledu.

Pravidlo 12
Plachetnice

a) Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit druhé cestu takto:
i) má-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z levé strany musí uvolnit cestu druhé;

5


ii) mají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na návětrné straně musí uvolnit cestu lodi na závětrné straně;

6


iii) jestliže loď mající vítr z levé strany vidí druhou loď z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato loď vítr, musí ji uvolnit cestu.

7

b) Pro účely tohoto pravidla se za návětrnou stranu považuje strana protilehlá straně, na kterou je vyložena hlavní plachta, nebo u plachetnic s obdélníkovými plachtami strana opačná straně, na kterou je vyložena největší kosá podélná plachta.

Pravidlo 13
Předjíždění

a) Bez ohledu na cokoli, co je obsaženo v Kapitole I a II části B těchto pravidel, musí se každá loď předjíždějící loď jinou, držet mimo dráhu lodi předjížděné.

b) Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je víc než 22,5 za travers, to je v takové poloze směrem k předjížděné lodi, že by v noci mohla vidět jen její záďové světlo a nemohla by vidět ani jedno z jejich bočních světel.

8

c) Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící, musí se tato za ní považovat a je třeba jednat podle toho.

d) Žádná následující změna ve vzájemném postavení dvou lodí nemůže být důvodem k tomu, aby loď předjíždějící byla ve smyslu těchto pravidel pokládána za loď křižující směr, nebo byla zbavena povinnosti držet se v dostatečné vzdálenosti od předjížděné lodi, pokud nebude předjíždění ukončeno.

9

Pravidlo 14
Lodi plující přímo proti sobě

a) Přibližují-li se k sobě dvě lodě se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich změnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.

b) Taková situace nastává, když loď vidí druhou loď přímo nebo téměř přímo ve svém kursu a v noci může vidět stěžňová světla druhé lodi v zákrytu nebo téměř v zákrytu a (nebo) obě boční světla této lodi a ve dne vidí druhou loď v poloze tomu odpovídající.

c) Jsou-li pochybnosti o tom, že taková situace existuje, je nutno počítat s tím, že tato existuje a jednat podle toho.

00

Pravidlo 15
Křižování

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí loď mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi a přitom se musí, dovolují-li to okolnosti, vyvarovat křížení kursu před přídí druhé lodi.

01

Pravidlo 16
Činnost lodi uvolňující cestu

Každá loď, která je podle těchto pravidel povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné, provést včasnou a rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.

Pravidlo 17
Činnost lodi, které je uvolňována cesta

a)
i) Tam, kde podle jakéhokoli z těchto pravidel musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď udržovat svůj směr a rychlost.
ii) Avšak zjistí-li tato druhá loď, že loď, povinná uvolnit cestu, nejedná v souladu s těmito pravidly, může sama přijmout opatření pro zabránění srážce vlastním vhodným manévrem.

b) Jestliže se z jakékoli příčiny ocitne loď, povinná udržovat svůj směr a rychlost tak blízko druhé lodi, že srážce nemůže být zabráněno pouze akcí lodi uvolňující cestu, musí tato loď učinit vše pro odvrácení srážky.

c) Loď se strojním pohonem, která při křižování kursů jedná podle pododstavce a) ii) tohoto pravidla tak, aby zabránila srážce s jinou lodí se strojním pohonem, nemá, dovolují-li to okolnosti případu, měnit svůj směr vlevo, nachází-li se druhá loď po její levé straně.

d) Toto pravidlo neosvobozuje loď, která je povinna uvolnit cestu, od plnění této povinnosti.

Pravidlo 18
Vzájemné povinnosti lodí

Kromě povinností předepsaných pravidly 9, 10 a 13:

a) Loď se strojním pohonem za plavby musí uvolnit cestu:
i) plavidlu které není ovladatelné;
ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopností;
iii) plavidlu provádějícímu lov ryb;
iv) plachetnici.

02

b) Plachetnice za plavby musí uvolnit cestu:
i) plavidlu které není ovladatelné;
ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopností;
iii) plavidlu provádějícímu lov ryb.

03

c) Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:
i) plavidlu které není ovladatelné;
ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopností.

04

d)
i) Každé plavidlo kromě plavidla, které není ovladatelné nebo plavidla s omezenou manévrovací schopností, nesmí, dovolují-li to okolnosti, bránit bezpečnému průjezdu lodi, která je omezována svým ponorem a vystavuje signály podle pravidla 28.
ii) Plavidlo omezované svým ponorem musí plout se zvláštní pozorností, majíc plně na zřeteli své speciální postavení.

05

e) Hydroplán na vodě se musí v zásadě držet stranou od všech lodí a neztěžovat jejich plavbu. Avšak v případech, hrozí-li nebezpečí, musí plnit ustanovení této části pravidel.

KAPITOLA III
PLAVBA V PODMÍNKÁCH SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

Pravidlo 19
Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti

a) Toto pravidlo se týká lodí, které nejsou ve vzájemném dohledu při plavbě v oblasti snížené viditelnosti či v její blízkosti.

b) Každé plavidlo musí plout bezpečnou rychlostí stanovenou přiměřeně k převažujícím podmínkám a okolnostem snížené viditelnosti. Loď se strojním pohonem musí mít své stroje připraveny k okamžitému manévru.

c) Každé plavidlo musí při plnění pravidel Kapitoly III této části pečlivě dbát na převažující podmínky a okolnosti snížené viditelnosti.

d) Plavidlo, které zjistí pouze pomocí radaru přítomnost jiné lodi, musí určit, vyvíjí-li se situace k přílišnému přiblížení a (nebo) existuje-li nebezpečí srážky. Je-li tomu tak, musí včas přijmout opatření k bezpečnému minutí a v případě, bude-li tímto opatřením změna kursu, musí se, bude-li to možné vyvarovat:
i) změny kursu vlevo, nachází-li se druhé plavidlo před traversem a nejedná-li se o plavidlo předjížděné;
ii) změny kursu směrem k druhému plavidlu, nachází-li se toto na traversu nebo za traversem.

e) S výjimkou situace, kdy je zřejmé, že nehrozí nebezpečí srážky, musí každé plavidlo, které uslyší zjevně před svým traversem mlhový signál jiného plavidla, nebo které nemůže zabránit přílišnému přiblížení k jinému plavidlu, nacházejícímu se před traversem, změnit svou rychlost na minimální, při které může ještě udržet svůj kurs. Musí, je-li to nutné zastavit a v každém případě, dokud nemine nebezpečí srážky, dále v plavbě pokračovat s největší opatrností.

SIGNALIZACE ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

06

ČÁST D – ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ SIGNÁLY

Pravidlo 32
Definice

a) Slovem „houkačka“ se rozumí jakékoli zvukové zařízení, které je schopné vydávat předepsané tóny odpovídající požadavkům Přílohy III těchto pravidel.

b) Výraz „krátký tón“ označuje tón trvající asi jednu sekundu.

c) Výraz „prodloužený tón“ označuje tón trvající od čtyř do šesti sekund.

Pravidlo 33
Zařízení k podávání zvukových signálů

a) Plavidlo délky 12 m a více musí být vybaveno houkačkou a zvonem, plavidlo délky 100 m a více musí být kromě toho navíc vybaveno gongem, jehož tón a zvuk by nemohl být zaměněn za tón a zvuk zvonu. Houkačka, zvon a gong musí plně vyhovovat požadavkům Přílohy III pravidel. Zvon nebo gong nebo oba mohou být nahrazeny jiným zařízením majícím tytéž odpovídající zvukové charakteristiky za předpokladu, že bude vždy možné podávat předepsané signály ručně.

b) Plavidlo kratší než 12 m není povinno nést zvuková signální zařízení předepsaná odstavcem a) tohoto pravidla, ale jestliže je nenese, musí být vybaveno jinými prostředky pro podávání účinného zvukového signálu.

Pravidlo 34
Manévrové a výstražné signály

a) Jsou-li plavidla ve vzájemném dohledu, pak loď se strojním pohonem za plavby v případě, že manévruje, jak je povoleno nebo vyžadováno těmito pravidly, musí oznámit tento manévr následujícími signály své houkačky: - jeden krátký tón znamená „měním svůj kurz vpravo“; - dva krátké tóny znamenají „měním svůj kurz vlevo“; - tři krátké tóny znamenají „dávám zadní chod“.

b) Jakákoli loď může doplnit zvukové signály předepsané odstavcem a) tohoto pravidla světelnými signály přiměřeně opakovanými po celou dobu prováděného manévru:
i) tyto světelné signály budou mít následující význam: - jeden záblesk znamená „měním svůj kurz vpravo“; - dva záblesky znamenají „měním svůj kurz vlevo“; - tři záblesky znamenají „dávám zadní chod“.
ii) každý záblesk musí trvat asi jednu sekundu; interval mezi záblesky musí být asi jedna sekunda a interval mezi za sebou jdoucími signály nesmí být menší než deset sekund;
iii) světlo používané pro tento signál musí být, je-li instalováno kruhové bílé světlo, viditelné na minimální vzdálenost 5 mil a musí zcela vyhovovat požadavkům Přílohy I těchto pravidel.

c) Jsou-li ve vzájemném dohledu plavidla nacházející se v úzkém průlivu nebo plavební dráze:
i) plavidlo chystající se předjet jiné plavidlo v souladu s pravidlem 9 e) musí oznámit svůj záměr následujícími signály své houkačky: - dva prodloužené tóny, po kterých následuje jeden krátký tón, znamená „zamýšlím vás předjet po vaší pravé straně; - dva prodloužené tóny, po kterých následují dva krátké tóny, znamená „zamýšlím vás předjet po vaší levé straně“;
ii) plavidlo, které má být předjeto, musí v souladu s pravidlem 9 e) i) potvrdit svůj souhlas následujícím signálem své houkačky: - jeden prodloužený, jeden krátký, jeden prodloužený, jeden krátký tón.

d) Přibližují-li se k sobě lodě ve vzájemném dohledu a jedna z nich z jakékoli příčiny nemůže pochopit záměry nebo činnost druhé lodi, nebo pochybuje o tom, podniká-li druhá loď dostačující akci pro zabránění srážce, musí tato loď okamžitě oznámit své pochybnosti nejméně pěti, rychle za sebou jdoucími krátkými tóny houkačkou. Takový signál může být doplněn světelným signálem skládajícím se nejméně z pěti krátkých, rychle po sobě jdoucích záblesků.

e) Plavidlo přibližující se k zákrutu nebo k takovému místu průplavu nebo plavební dráhy, kde jiné lodě mohou být skryté za vystupujícími překážkami, musí dát jeden prodloužený tón. Na takový signál musí jakékoli přibližující se plavidlo skryté za zákrutem nebo vystupující překážkou odpovědět též jedním prodlouženým tónem.

f) Jsou-li na lodi houkačky umístěny na vzdálenost větší než 100 m od sebe, musí se k dávání manévrových a výstražných signálů používat pouze jedna houkačka.

NOUZOVÉ SIGNÁLY
PŘÍLOHA IV

1.Následující signály, používané nebo vystavované buď společně nebo odděleně, upozorňují na nouzi a potřebu pomoci:

a) signál dělem nebo jinou výbušninou vypalovaný v intervalech asi jedné minuty;

b) trvalý zvuk podávaný jakýmkoli zařízením pro signály v mlze;

c) rakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované v krátkých intervalech;

d) signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . - - - . . . (SOS) v Morseově abecedě;

e) radiofonně vysílaný signál sestávající z mluveného slova „mayday“;

f) mezinárodní kódový signál nouze označený písmeny N C;

g) signál sestávající ze čtvercové vlajky, která má nad nebo pod sebou kouli, nebo cokoli kouli podobného;

h) plameny na lodi (např. hořící sud s dehtem, olejem apod.);

i) padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo;

j) dýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým;

k) pomalé a opakované zvedání a spuštění upažených paží;

l) radiotelegrafní poplachový signál;

m) radiofonní poplachový signál;

n) signály předávané prostřednictvím nouzových, místo určujících radiobójí;

o) schválené signály přenášené pomocí radiokomunikačních systémů včetně záchranných lodních radarových systémů.

2. Používání nebo vystavování jakýchkoli výše uvedených signálů pro jiné účely než upozornění na nouzi a potřebu pomoci a taktéž používání jiných signálů, které mohou být zaměněny s jakýmkoli z výše uvedených signálů se zakazuje.

3. Je třeba též vzít v úvahu odpovídající části Mezinárodního kódu signálu, Příručky pro pátrání a záchranu na moři a možnost použití následujících signálů:

a) oranžově zbarvená plocha s červeným čtvercem nebo kruhem nebo jiným vhodným symbolem (pro identifikaci vzduchu);

b) barevná skvrna na vodě.